1893

In juni werd de eerste oproep tot het oprichten van een EHBO Vereeniging gedaan doormiddel van een pamflet dit resulteerde op 24 november tot de oprichting van de Vereeniging Eerste Hulp Bij Ongelukken.

De Vereeniging Eerste Hulp Bij Ongelukken werd in 1893 door enkele notabelen uit Amsterdam opgericht onder aanvoering van Dr. C. B. Tilanus Jr..
Op 7 september werden de statuten goedgekeurd met den datum van oprichting van 24 november 1893. Na vragen van nieuw opgerichte afdelingen of zij zich bij de Amsterdamse vereniging konden aansluiten veranderde de naam van deze gecombineerde vereniging in Nederlandse Vereniging.
DE VEREENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN
Zich voorstelt om door praktische cursussen, verspreiding van handleidingen, aanwijzing en beschikbaarstelling van hulpmiddelen en wat verder dienstig zal blijken te zijn, de noodige kennis der eenvoudigste en doeltreffendste eerste hulp te verspreiden.
Reeds hebben eenige der ondergeteekenden zich beschikbaar gesteld om dergelijke cursussen te houden en het uitzicht bestaat, dat tal van andere geneesheeren zich daartoe bereid zullen ver­klaren; uit dien hoofde zouden wij dus geen beroep behoeven te doen op den gemeenschapszin en de offervaardigheid onzer medeburgers.
Maar er zijn onvermijdelijke kosten, lokaalhuur, verlichting, hulpmiddelen voor het onder­wijs, groote drukkosten, propaganda en zoovele anderen, waarin voorzien moet worden.
Wij hebben leden noodig ; leden tot het vormen eener kas, maar niet minder leden, tot het verspreiden onzer denkbeelden, tot het aanwijzen van personen, die voor ons onderwijs in aan­merking komen, tot het opwekken der belangstelling om van dit onderwijs gebruik te maken ; om kort te gaan onze Vereeniging moet honderde, kan het zijn duizende leden tellen, ten einde in den kortst mogelijken tijd, de krachtigst mogelijke bestrijding der kwaal mogelijk te maken.
Wij vragen niemand meer dan één gulden per jaar (hoogere bijdragen zullen in tusschen dankbaar aanvaard worden) maar rekenen er op, dat die guldens. ons in ruimen getale zullen toe­vloeien, en verzoeken U daarom bijgaand inschrijvingsbiljet ingevuld aan den laatst ondergeteekende toe te zenden.
Binnen kort hopen wij de toegetreden leden te kunnen uitnoodigen tot de opening van onzen eersten cursus en vleien ons, dat vóór het jaar 1893 ten einde is, dank zij Uw aller mede­werking en steun de heilzame vruchten van ons streven voor niemand twijfelachtig zullen ge­bleven zijn.

Dr. A. J. D’AiLLY, Consulent-Bestuurder der Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.
Dr. P. J. BARNOUW, Voorzitter van het Hoofdbestuur van het Witte Kruis.
Dr. C. F. J. BLOOKER.
Prof. Dr. J. A. KORTEWEG.
Dr. J. KUIPER, Geneesheer-Directeur van het Buiten-Gasthuis.
Dr. A. E. DE PERROT, Secretaris der afdeeling Amsterdam van het Witte Kruis.
Dr. R. H. SALTET, Secretaris van de Commissie v.h. Museum van Voorwerpen. Ter voorkoming van ongelukken en ziekten in Fabrieken en. inwerkplaatsen.
Prof. Dr. J. W. R. TILANUS, Voorzitter der afdeeling Amsterdam van het Roode Kruis.
Mr. TH. STUART.
F. W. WESTEROUEN VAN MEETEREN, Technisch Adviseur en Bestuurslid der Nederl. Vereeniging ter voorkoming van Ongelukken in Fabrieken en Werkplaatsen.
Dr. C.B. TILANUS JR., Keizersgracht 491.

In het blad “Nieuws van den dag” van dinsdag 21 november 1893 3e blad bladzijde 11 stond :

EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN.
Den 12en october j.l. werd hier ter stede in een eerste algemeene vergadering de vereeniging ,,Eerste hulp bij ongelukken ‘’ opgericht. Als hoofdbestuurderen werden gekozen: Dr. C. B. Tilanus Jr., Prof. Dr. J. A. Korteweg, Mej. G. B. Cort v/d Linden, Mr. Th. Stuart en F. W. Westerouen van Meeteren “
Blijkens de statuten, waarop koninklijke goed-keuring is aangevraagd, stelt de nieuwe vereeniging zich ten doel, het verleenen van eerste hulp bijongelukken te bevorderen, o.a. door het geven van onderricht omtrent hetgeen tot hulp bij ongelukken vereischt word.
Hedenmiddag werd in de groote gehoorzaal van het nutsgebouw de openingsles van den nieuwen cursus gehouden.
In deze vergadering, die door een aantal belangstellenden werd bijgewoond, herinnerde Dr. C. B. Tilanus Jr. nogmaals aan het tot standkomen van de nieuwe vereeniging, deelde mede dat ruim een honderdtal leden toetrad, en besprak hij nog eens dezelfde vragen, die bij de oprichting gesteld werden.
In de eerste plaats de vraag of het nuttig is, dat de kennis omtrent hetgeen tot hulp bij ongelukken vereischt wordt, in ruimen kring wordt verspreid.
Spr. beantwoordde deze vraag in bevestigende
Zin, omdat thans de onwetendheid van het publiek dikwerf oorzaak is, dat bij ongelukken ziet spoedig genoeg hulp verleend wordt, waardoor menigmaal ernstige complicaties ontstaan.
Hoe dikwijls gebeurd het ook niet, dat verkeerde hulp wordt aangewend, blaadjes tabak op open wonden en zoo meer.
Nuttig is daarom de verspreiding van de kennis van het verlenen van eerste hulp.
Spr. legde er hierbij nog den nadruk op , dat de hulp steeds kosteloos verstrekt zal moeten worden en dat het verlenen van die eerste hulp slechts zoolang duurt tot de arts komt.
Verder stond Spr. nog een ogenblik stil bij de vraag op welke wijze de nodige kennis onder leken verspreid zal moeten worden , waarbij hij opmerkte dat die kennis vooral nuttig zou zijn voor spoorbeambten, brandweerlieden, machinisten, politieagenten, arbeiders in fabrieken, zeelieden, enz. en vervolgens behandelde hij uitvoeriger de vraag: wat moeten leeken weten; wat moet hen geleerd worden?
In de eerste plaats meende spr., de inrichting van het menschelijk lichaam, de bloedsomloop, den bouw van het geraamte enz. waarover hij een popuaire gemakkelijk voor leeken te volgen bespreking hield, verduidelijkt door platen van Dr. Esmarch, directeur van de Duitsche Samaritaner-Verein.
Na deze korte uiteenzetting van de inrichting besprak Dr. Tilanus de hulpmiddelen die bij ongeluk-ken worden aangewend, de windsels, verbanden, spalken, enz, daarbij gebruikmakend van een verbandkist, waarvan hij den inhoud voor zijn hoorders en hoorderessen demonstreerde, terwijl hij verder enige raadgevingen gaf van hetgeen bij kneusingen of verwondingen gedaan moet worden.

De Algemene Vergadering werd gehouden op do 12 okt. 1893 In Amsterdam    (oprichtingsvergadering)

Het Bestuur van dit jaar bestond uit:
• voorzitter : Dhr. Dr. C. B. Tilanus Jr. erelid v.a. 1928 (overleden in 1942)
• secretaris : Dhr. F. W. Westerouwen van Meeteren
• penningmeester : ???